Výňatek z VOP

(dále jen „VOP“)

Za obzvláště důležité považuji ve VOP, abyste byli seznámeni s těmito body týkajícími se Služby, kterou si přejete objednat. Zakliknutím příslušného tlačítka potvrzujete, že tyto body berete na vědomí.

Děkuji,

Petra Julia

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3. V objednávkovém formuláři jako Klient vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném Produktu (kliknutím na vybranou položku, případně konkrétní variantu Produktu, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a e-mail (na něj Vám zašleme potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, telefonní kontakt (abychom Vám mohli zasílat rychlé připomínky a organizační pokyny). Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Produkty. Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena.

4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a zálohová faktura. 

IV. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena Produktů: Cena je uvedena přímo u každého Produktu v jeho popisu na Webu. Nejsme plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. Na webu je možno objednávat i z jiných zemí než České republiky, v případě, že chcete využít možnost, zaslat platbu  v jiné měně, než v Kč a €, prosím kontaktujte nás na spoluprace@petrajulia.cz.

Pro platbu v Eurech je číslo účtu 2202256206 / 2010
IBAN: CZ63 2010 0000 0022 0225 6206
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Ceny v Eurech jsou vždy uvedeny u produktu a mohou se měnit v závislosti na aktuálním kurzu Kč/€. 

3. Dodání Produktu až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

V. DODACÍ PODMÍNKY

V.C. DODACÍ PODMÍNKY KONZULTACÍ

1. Způsob dodání: Konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na Webu nebo individuálně sjednaných. Při poskytování konzultací se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro jejich řádné poskytování. Termín, resp. jednotlivé termíny poskytnutí konzultace budou vždy mezi námi dohodnuty buď skrze objednávkový formulář, rezervační systém, písemně, mailem nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 8 do 23 hodin. Zavazujeme se Vám navrhnout alespoň 2 možné termíny v době do 3 týdnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude naše kapacita plně vyčerpána. V případě, že Vám nemůžeme nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy (minimálně 48 hodin předem před začátkem konzultace) nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. V případě že zrušíte účast na Konzultaci v průběhu 48 hodin před zahájením počátku Konzultace dle objednávky, nebo se na Konzultaci bez řádné omluvy nedostavíte, bude Vám vrácena zaplacená cena Konzultace snížená o storno poplatek ve výši 50% z ceny objednané Konzultace.

3. Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti: Každý Klient užívá informace z poskytovaných Služeb na vlastní riziko. Neodpovídáme za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním informací ze Služeb, včetně jejich užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích Poskytovatele nebo uveřejněných na webových stránkách. Uzavřením smlouvy Klient přijímá, že jakékoliv použití informací, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Klienta, a Poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost. Veškeré Služby jsou plněny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe autora. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme ani my ani autor odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Služeb sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňujeme i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím našich Služeb, ale i na dalších faktorech, včetně Vašich schopností, Vaší výchozí situace. Konzultace nejsou poskytováním zdravotní péče a nenahrazují zdravotní péči. Případné kroky jako je změna medikace, postup léčby atpod., podnikané na základě Služeb diskutujte se svým ošetřujícím lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem, který Vám zdravotní péči poskytuje.

X. ZÁVĚREM

3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 6. 2023.